Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου του δικτυακού τόπου www.all4hobby.gr

O δικτυακός τόπος www.all4hobby.gr (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») έχει δημιουργηθεί από την επιχείρηση της Μπαλάκου Ευφροσύνη (εφεξής “all4hobby”) με σκοπό την παροχή πληροφοριών και/ή υπηρεσιών και/ή προϊόντων στους επισκέπτες/ χρήστες του δικτυακού μας τόπου.

 

Η  all4hobby  δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των επισκεπτών και χρηστών του δικτυακού της τόπου. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η παρούσα «Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου» (εφεξής «Πολιτική») που περιγράφει και επεξηγεί για το είδος των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του δικτυακού τόπου συλλέγονται από την all4hobby και πώς η all4hobby τα διαχειρίζεται και τα επεξεργάζεται, καθώς και πώς προστατεύεται αυτή η ιδιωτικότητα των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού μας τόπου, κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. Για τον λόγο αυτό διαβεβαιώνουμε ότι θα λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλισθεί η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του δικτυακού μας τόπου.

 

Η παρούσα Πολιτική ισχύει αποκλειστικά για τις πληροφορίες που παρέχονται κατά την επίσκεψή σας στον δικτυακό μας τόπο και τη χρήση του και όχι σε δικτυακούς τόπους τρίτων με τους οποίους συνδεόμαστε ή συνδέονται αυτοί με τον δικό μας δι-κτυακό τόπο.  Επίσης η παρούσα Πολιτική αφορά αποκλειστικά στις online επισκέ-ψεις των επισκεπτών/χρηστών με τον δικτυακό μας τόπο.

Ο δικτυακός μας τόπος οποτεδήποτε στο μέλλον και ανάλογα με τις ανάγκες της all4hobby μπορεί να παρέχει επιπλέον χρήσεις για να αποκτήσει αυξημένη λειτουργικότητα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει ελεύθερα σε οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρη-στών του δικτυακού μας τόπου, οπότε μελλοντικά μπορούν να τεθούν και πρόσθετοι όροι στην παρούσα Πολιτική ή/και να τροποποιηθούν ή/και αλλάξουν οι παρόντες όροι. Σε περίπτωση όμως, που η χρήση μιας οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού μας τόπου πρέπει να διέπεται από μια ειδικότερη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, αυτή η ειδικότερη πολιτική, αν δεν συγκρούεται με την παρούσα Πολι-τική,  θα ισχύει από κοινού με την παρούσα Πολιτική. Σε περίπτωση σύγκρουσης των όρων των Πολιτικών (ειδικών και παρούσας), θα  υπερισχύουν οι όροι της ειδικότε-ρης πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε υπηρεσίας.  

Με την παρούσα Πολιτική, αποσκοπείται, αφενός μεν να  διασφαλιστεί ότι οι επισκέ-πτες/χρήστες γνωρίζουν ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει η all4hobby, τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγει και τα επεξεργάζεται, καθώς και να γνω-στοποιήσει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιεί και αφετέρου να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές των επισκεπτών/χρηστών, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα τους που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά την επίσκεψή σας στον δικτυακό μας τόπο. 

Αυτονόητο είναι ότι με την επίσκεψή σας στον δικτυακό μας τόπο και την χρήση του, αποδέχεστε την παρούσα Πολιτική, συμφωνείτε ρητά με τη συλλογή, χρήση και επε-ξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

 

Η all4hobby συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της ορθής λειτουργίας του δικτυακού της τόπου, προκειμένου να προσφέρει στους επισκέπτες και χρήστες του, την καλύτερη δυνατότητα για την πλήρη χρήση του και μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα του επισκέπτη και χρήστη του δικτυακού μας τόπου συλλέ-γονται, διατηρούνται σε αρχείο και υπόκεινται σε επεξεργασία από την all4hobby με αποκλειστικό σκοπό, την υποστήριξη, την προώθηση, την καλή λειτουργία και την βελτίωση του δικτυακού μας τόπου, καθώς και την παροχή συγκεκριμένων και καλύτερων υπηρεσιών στους επισκέπτες/χρήστες του.

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών είναι η all4hobby και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις με την all4hobby , οι οποίες είναι πιθανό να προβαίνουν σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πάντοτε μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας τους με την all4hobby και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση των εκζητουμένων υπηρεσιών από την all4hobby. Και σε αυτή την περίπτωση, η επεξεργασία των δεδομένων θα γίνεται αυστηρά και κάτω από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα Πολιτική.

Κατά τα λοιπά, τα στοιχεία εγγραφής σας φυλάσσονται με ασφάλεια και δεν αποκα-λύπτονται σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο. 

Από τα Προσωπικά Δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού μας τόπου, κά-ποια αναζητούνται και παρέχονται άμεσα από τους επισκέπτες/χρήστες του δικτυα-κού μας τόπου (εγγραφή σε newsletters ή υπηρεσίες της all4hobby  που παρέχονται μέσω του δικτυακού μας τόπου κλπ) και κάποια προσωπικά δεδομένα κατα-γράφονται έμμεσα κατά την πλοήγηση των επισκεπτών και χρηστών στον δικτυακό μας τόπο. Έτσι, κατά την πλοήγησή σας στον δικτυακό μας τόπο συλλέγονται δεδο-μένα σχετικά με τη χρήση του δικτυακού μας τόπου, με σκοπό την ανάλυση της χρήσης και την παρακολούθησή της, καθώς και εντεύθεν βελτίωσης του δικτυακού μας τόπου και των παρεχομένων υπηρεσιών μας. Αυτά τα δεδομένα, μπορεί να είναι η διεύθυνση IP, η γεωγραφική θέση του επισκέπτη/χρήστη, η πηγή παραπομπής (link), η διάρκεια της επίσκεψης, οι προβολές των σελίδων μας και οι διαδρομές πλο-ήγησης του δικτυακού μας τόπου, καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος χρήσης του δικτυακού μας τόπου και των υπηρεσιών του από τους επισκέπτες/χρήστες.

Επίσης στα πλαίσια χρήσης του δικτυακού μας τόπου συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα στην περίπτωση που εκδηλώνεται ενδιαφέρον από τον επισκέπτη/χρήστη: (i) για κάποιο από τα προϊόντα της all4hobby, (ii) για συνεργασία με την all4hobby (iii)  για επικοινωνία με την all4hobby.

Ειδικότερα, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, που εκδηλώνεται αντίστοιχο ενδιαφέρον προς την all4hobby, συλλέγονται Προσωπικά Δεδομένα, σύμφωνα με την αναρτημένη στον δικτυακό μας τόπο φόρμα επικοινωνίας, που μπορούν να περιλαμ-βάνουν: ονοματεπώνυμο/επωνυμία επιχείρησης και email, τυχόν προσωπικά δεδομέ-να του υπευθύνου της επιχείρησης, στοιχεία Δ/νσης, T.K., τηλέφωνα, ΑΦΜ, (θέμα/ μήνυμα) στο πεδίο «θέμα/μήνυμα». Αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου θα χρησιμοποιηθούν από την all4hobby  προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί σας για τους σκοπούς ενημέ-ρωσης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, μέσω email/mailinglists/newsletters ή άλλο πρόσφορο τρόπο ή/και για σκοπούς που συνδέονται με την διερεύνηση της δυ-νατότητας επαγγελματικής συνεργασίας με την all4hobby.  

 

Η all4hobby ενδέχεται να χρησιμοποιεί τρίτους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών που φιλοξενούν, αποθηκεύουν, διαχειρίζονται και συντηρούν τον δικτυακό μας τόπο, το περιεχόμενό του και τα δεδομένα που συλλέγονται, όπως και άλλους παρόχους τε-χνικών υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσιών email) για να επικοινωνεί μαζί σας, μετά από την ρητή συναίνεσή σας γι’ αυτή την επικοινωνία. Η all4hobby  δεσμεύεται απολύ-τως ότι απευθύνεται προς τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών και συνεργάζεται μαζί τους, μόνο εφόσον συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν μόνον τα προσωπικά στοιχεία που τους παραδίδονται και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο τους παραδίδονται και υπό τον όρο ότι οι τρίτοι πάροχοι, όχι μόνον συμφωνούν, αλλά και εγγυώνται ότι η ενασχόλησή τους θα διέπεται από το ίδιο αυστηρό πλαίσιο που θέτει η all4hobby και θα συμμορφώνονται με το ισχύον  νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα. Αυτονόητο αποτελεί το ότι η all4hobby δεν πωλεί, δεν διανέμει, ούτε μισθώνει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, πλην αν έχετε δώσει ρητά την συγκατάθεσή σας για μια τέτοια ενέργεια ή εάν εξαναγκαστεί ή/και υποχρεωθεί η all4hobby από τον νόμο, ώστε να προβεί σε αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων, ή όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, στα πλαίσια οιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας ή μετά από πρόσκληση των Αρμόδιων Αρχών, αλλά και στα πλαίσια αναγκαίας εξώδικης διαδικασίας,με σκοπό την εν γένει προστασία των δικαιωμάτων της all4hobby  από κακόβουλες ενέργειες τρίτων (π.χ. hacking κλπ).

 

Ο δικτυακός μας τόπος, μπορεί μελλοντικά να εμφανίζει διαφημίσεις από τρίτους δι-κτυακούς τόπους καθώς και να περιέχει συνδέσμους (links) οι οποίοι παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους τρίτων.  Εφόσον μεταφερθείτε σ’ αυτούς τους δικτυακούς τό-πους, παύει να ισχύει η παρούσα Πολιτική και αρχίζει η ισχύς της αντίστοιχης Πο-λιτικής του δικτυακού τόπου που επισκέπτεστε.

 

Η αποθήκευση και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρη-στών των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου, γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως επιτρέπεται από τον νόμο ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεσή σας και μόνο για όσο χρόνο απαιτείται, εκτός εάν διαφωνήσετε με την χρήση των προσωπικών σας δεδομέ-νων από την all4hobby, ή εάν δηλώσετε την άρση της συγκατάθεσής σας. Σε περίπτωση όμως που απαιτείται είτε από τον νόμο, είτε απαιτείται για την δικαστική διεκδίκηση ή υπεράσπιση της all4hobby απέναντι σε αξιώσεις η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τότε η all4hobby θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για ανάλογο χρονικό διάστημα.

 

O δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί,κατ’ εφαρμογή και πιστή τήρηση της κείμενης νομο-θεσίας (Οδηγίες 2002/58/ΕΚ & 2009/136/ΕΚ & ν. 3471/2006) cookies για την ανα-γνώριση των επισκεπτών/χρηστών κατά την πλοήγησή τους στον δικτυακό μας τόπο. Όπως προαναφέρθηκε η all4hobby μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία ανα-γνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου, χρησιμοποιώντας αντί-στοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτο-κόλλου Internet (IP). Τα cookies χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτυακού μας τόπου, κυρίως για στατιστικούς λόγους, ώστε να δίδεται η δυνατότητα στην all4hobby  να βελτιώνει και εμπλουτίζει τον δι-κτυακό της τόπο για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης και απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού μας τόπου από τον επισκέπτη/χρήστη.Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

Εφόσον έχετε κάνει χρήση του δικτυακού μας τόπου, τα δικαιώματά σας για πρόσβα-ση στα προσωπικά σας δεδομένα και τον έλεγχό τους είναι τα κάτωθι:

α) Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης. Δηλ. να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η all4hobby, όπως και την προέλευσή τους.

β) Έχετε το δικαίωμα διορθώσεως. Δηλ. να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως, που συγχρόνως αποτε-λεί και υποχρέωσή σας.

γ) Έχετε το δικαίωμα περιορισμού. Δηλ. να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργα-σίας των δεδομένων σας.

δ) Έχετε το δικαίωμα εναντιώσεως. Δηλ. να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που τηρεί η all4hobby.

ε) Έχετε το δικαίωμα στη λήθη. Δηλ. να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία της all4hobby

στ) Έχετε το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Δηλ. να ζητήσετε από την all4hobby να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχετε παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των υπό γ, δ και ε αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δε-δομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και λειτουργία της σύμβασης, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από τον επισκέπτη/χρήστη ή εάν αποκτή-θηκαν από οποιαδήποτε δημόσια πηγή/αρχή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη καταγγελία της αντίστοιχης σύμβασης ή συμβάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους τους. Περαιτέρω, η all4hobby έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομίμου συμφέροντός της, νομίμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της σύμφωνα και με τα παραπάνω αναφερόμενα.Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (άνω υπό στ) δεν συνεπάγεται την διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της all4hobby, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστα-σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας που τον αφορούν, εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο.

 

Για ερωτήσεις ή/και διευκρινήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική, τα προσωπικά σας δεδομένα ή τις πρακτικές του δικτυακού μας τόπου, μπορείτε να απευθύνεστε μέ-σω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@all4hobby.gr ή μέσω επιστολής στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση:Λεωφόρος Στρατού 2Α , 56 535 Πολίχνη - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

 

H all4hobby έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ενημερώνει και να επικαιροποι-εί την παρούσα Πολιτική χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η επεξεργασία των προσω-πικών δεδομένων αυτονόητο είναι ότι θα γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική που ισχύ-ει κατά την στιγμή παροχής της συγκατάθεσης του επισκέπτη/χρήστη. Η οιαδήποτε ενημέρωση ή επικαιροποίηση της Πολιτικής, θα πραγματοποιείται μέσω εμφανούς ειδοποίησης (banner) στον δικτυακό μας τόπο.

 

Τελευταία Ενημέρωση Πολιτικής : 20 Φεβ 2022

Δωρεάν μεταφορικά για αγορες 200 ευρώ και άνω (εκτός όπλων και φυσιγγίων)

Ολοκληρώστε τις αγορές σας με ασφάλεια 

ESPA ELIANIKO
X