Ενημέρωση για τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR / (ΕΕ) 2016/679)

Αγαπητέ Πελάτη,

σας ενημερώνουμε ότι από τις 25 Μαΐου 2018, εφαρμόζεται ο νέος Γενικός Κανονι-σμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR / (ΕΕ) 2016/679) για την Προστασία Δεδομέ-νων και ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ο Κανονισμός ενσωματώνει τις αναγνωρισμένες αρχές της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και της υπευθυνότητας, επε-κτείνει τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής των προσώπων της ΕΕ και θέτει νέες υπο-χρεώσεις σε όλες τις οντότητες που εμπορεύονται, παρακολουθούν ή χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα των ευρωπαίων πολιτών.

Η δέσμευση της επιχείρησής μας

Η Επιχείρησή μας, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των Πελατών της και των υπαλλήλων της, εφαρμόζει πλήρως τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και την εν γένει κοινοτική και εθνική νομοθεσία και τις οδηγίες και γνωμοδοτήσεις της ΑΠΔΠΧ για την προστασία των προσωπικών δεδο-μένων και την επεξεργασία τους.

Η προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής των προσωπικών δεδομένων, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, είναι σημαντική για την «(επωνυμία-διακριτικός τίτλος……», γι αυτό η Επιχείρησή μας συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους και τις διαδικασίες του Κανονισμού,  εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα για ολόκληρη την Επιχεί-ρηση, ακολουθώντας ομοιόμορφη μεθοδολογία σε όλα τα τμήματά της, εξετάζοντας κάθε πτυχή των λειτουργιών μας και εξασφαλίζοντας την συμμετοχή και την δέσμευση όλων των στελεχών της. 

 

Το πρόγραμμά μας – Τί θα θέλατε να γνωρίζετε για την συνεργασία μας:

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Επιχείρησής μας ώστε να ενημερωθείτε αναλυτικά σχετικά με τα παρακάτω:

Επισημαίνεται ότι για την έναρξη/συνέχιση της συνεργασίας μας θα πρέπει να δώσετε σύμφωνα με το άρθ. 7 του Κανονισμού (GDPR) την ρητή σας συγκατάθεση γραπτώς, όπου απαιτείται. Καθ’ όμοιο τρόπο, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας.

 

(δήλωση επιλογής / ΣΥΝΑΙΝΩ – ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

[Ι] ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΠΕΛΑΤΗ) ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επιχείρηση «all4hobby» (εφεξής «Επιχείρηση»), υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ε.Ε. και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί «προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», το φυσικό πρόσωπο (εφεξής ανεξαρτήτως γένους ή ιδιότητας «Πελάτης») ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στο πλαίσιο συναλλακτικής σχέσης για προϊόν (-ντα) ή υπηρεσία (-ες) της Επιχείρησης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω.

1. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Επιχείρησή μας, είναι:

α) Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, όνομα συζύγου, ΑΔΤ, ΑΦΜ, τόπος κατοικίας/έδρας/εγκατάστασης και λοιπά απολύτως αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης.

β) Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό.

γ) Δεδομένα από τη διενέργεια πράξεων πληρωμών.

δ) Δεδομένα που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και συναλλακτικής συμπεριφοράς του Πελάτη, τα οποία παρέχονται από συσκευές ή εφαρμογές που χρη-σιμοποιεί, όπως διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ip address) ή άλλα δεδομένα που παρέχονται μέσω των συσκευών που χρησιμοποιεί ο Πελάτης ως στοιχεία αναγνω-ρίσεως θέσεως, καθώς και δεδομένα πλοηγήσεως στο διαδίκτυο (cookies), τα οποία μόνα τους ή συνδυαστικά με μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση και τη δημιουργία προφίλ του Πελάτη.

ε) Δεδομένα τα οποία αφορούν στις επικοινωνίες που διενεργήθηκαν μέσω ηλεκτρο-νικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας (fax) ή/και ταχυδρομικώς ή /και μέσω υπηρεσίας courier με τον Πελάτη.

Επισημαίνεται ότι, εκτός των προαναφερθέντων δεδομένων που είναι απολύτως απα-ραίτητα για κάθε συναλλακτική ή συμβατική σχέση του Πελάτη με την Επιχείρηση, το είδος και το πλήθος των λοιπών δεδομένων που συλλέγονται εξαρτάται από το είδος της κατά περίπτωση σχέσης και το προσφερόμενο ή παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

2. Οι πηγές άντλησης των δεδομένων σας.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τις παρακάτω ανα-φερόμενες πηγές:

α) Τα δεδομένα ως άνω υπό Ι.1.α-β,δ από τον Πελάτη ή/και από δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων σε διαδικτυακό ιστότοπο.

β)  Τα δεδομένα ως άνω υπό Ι.1.γ από τον Πελάτη ή από παρόχους υπηρεσιών πλη-ρωμών, κατ' εντολήν του ιδίου του Πελάτη,

3. Ο σκοπός της συλλογής των δεδομένων σας και πώς τα επεξεργαζόμαστε:

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, είτε με την έναρξη της συναλλα-κτικής μας σχέσης, είτε και μεταγενέστερα, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους παρακάτω σκοπούς:

α) Την ταυτοποίηση του Πελάτη και την επικοινωνία μαζί του σε οποιαδήποτε περί-πτωση συναλλακτικής, προσυμβατικής ή συμβατικής σχέσης μαζί του, για την εκπλή-ρωση συμβατικών ή/και νόμιμων υποχρεώσεων της Επιχείρησης.

β) για την παρακολούθηση της εξέλιξης της σχετικής σύμβασης και της εξ αυτής τυχόν  οφειλής.

γ) Την κατάρτιση σύμβασης με τον Πελάτη, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων της Επιχείρησης προς τον Πελάτη.

δ) Την προάσπιση των δικαιωμάτων και νόμιμων συμφερόντων της Επιχείρησης και την προστασία του συναλλακτικού κοινού, όπως ενδεικτικώς, τη διασφάλιση διαδικασιών ασφάλειας της Επιχείρησης.

ε) Την επικοινωνία με τον Πελάτη, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, για την ενη-μέρωσή του σχετικά με την αξιοποίηση των προϊόντων ή υπηρεσιών που η Επιχείρηση του παρέχει, τις δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά και τις εξελίξεις αυτών, όπως και για τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης του Πελάτη από την παρεχόμενη από την Επιχείρηση εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες της ή/και των περαιτέρω επιθυμιών ή απαι-τήσεων του Πελάτη, για σκοπούς που εξυπηρετούν τα νόμιμα και συμβατικά συμφέ-ροντα της Επιχείρησης.

στ) Την προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών της Επιχείρησης ή/και συνεργαζο-μένων με αυτήν εταιριών ή τρίτων, σε υφιστάμενο ή και δυνητικό Πελάτη, εφόσον υπάρχει, όπου συντρέχει περίπτωση, ρητή προς τούτο συγκατάθεσή του.

Η Επιχείρηση ενδέχεται να εφαρμόζει μερικά αυτοματοποιημένες μεθόδους για την επίτευξη των σκοπών της, με την κατάρτιση συναλλακτικού προφίλ (marketing pro-filing), με βάση τις συναλλακτικές συνήθειες του Πελάτη.

4. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας:

α) Οι υπάλληλοι και τα στελέχη της Επιχείρησης, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη δια-χείριση και λειτουργία της συμβάσεως (-εων) που συνομολογεί και συνυπογράφει ο Πελάτης με την Επιχείρηση, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν (-ές), καθώς και σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τον νόμο.

β) Φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η Επιχείρηση εκάστοτε αναθέτει την εκτέ-λεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της, όπως, μεταξύ άλλων, λογιστές και ορκωτοί λογιστές, δικηγόροι, δικηγορικές εταιρίες, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμε-σολαβήσεως, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, εταιρίες φυλάξεως και διαχει-ρίσεως αρχείων, εταιρίες ερευνών αγοράς, διαφημίσεως και προωθήσεως προϊόντων για λογαριασμό της Επιχείρησης, όπως και πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρε-σιών αναπτύξεως, συντηρήσεως, παραμετροποιήσεως εφαρμογών πληροφορικής, πά-ροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services), εταιρίες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών πληρωμών, υπό τον όρο της τηρήσεως σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

γ) Πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα, με έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα.

δ) Πιστωτικά ιδρύματα και φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών με έδρα στην Ελ-λάδα ή στο εξωτερικό, που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα, για την εκτέλε-ση συμβάσεως ή συναλλαγών.

ε) Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές και φορείς στο πλαίσιο των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους.

5. Πότε διαβιβάζονται τα δεδομένα σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) ή σε διεθνή οργανισμό:

Η Επιχείρηση ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη της σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει πράξη για την επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη συγκεκριμένη χώρα ή στον εν λόγω διεθνή ορ-γανισμό.

β) εφόσον ο Πελάτης έχει ενημερωθεί ειδικά και έχει παράσχει την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή του στην Επιχείρηση και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του σχετι-κού νομοθετικού πλαισίου.

γ) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση συμβάσεως, όπως σε περί-πτωση που η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση εντολών πληρωμής σε τρα-πεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος τρίτης χώρας.

δ) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νο-μικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Επιχείρησης.

ε) εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση από διάταξη νόμου ή διακρατική ή διεθνή σύμ-βαση.

ε) εφόσον η Επιχείρηση υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους κανόνες της αυτόμα-της ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο ελέγχων που άπτονται ποινικών ή/και φορο-λογικών ή/και τελωνειακών  υποθέσεων που έχουν σχέση με τον Πελάτη ή αποδίδονται σ’ αυτόν επισήμως, κατηγορίες περί αυτών και όπως αυτοί απορρέουν από το ισχύον ή μέλλον να ισχύσει ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Για την εκπλήρωση των υπό ε ή στ ανωτέρω υποχρεώσεων ενδέχεται η Επιχείρηση να προβεί στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων του Πελάτη σε αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν μέσω αυτών στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

6. Χρονικό διάστημα που θα τηρούνται τα δεδομένα:

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης με την Επιχείρηση, η τελευταία τηρεί τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη έως τη συμπλήρωση του κατά νόμο χρόνου γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλ. για χρονικό διάστημα έως είκοσι (20) ετών από τη λήξη της σχε-τικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο.

Εάν έως την λήξη του ως άνω χρόνου βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την Επιχείρηση ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν οντότητα, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τον Πελάτη, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα παρατεί-νεται έως την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Σε περίπτωση μη κατάρτισης εν τέλει σύμβασης, αλλά υπήρξε προσυμβατικό στάδιο σύναψης σύμβασης, τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη θα τηρούνται για διάστημα έως πέντε (5) ετών από τη συλλογή τους, στο πλαίσιο υποβολής οικείας αιτήσεως (κατά νόμο χρόνος παραγραφής των τυχόν αξιώσεων με βάση την εξωσυμβατική ευθύνη), εκτός εάν προβλέπεται βραχύτερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων από τον νόμο ή κανονιστικές πράξεις, οπότε ο ως άνω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα.

Τα συμβατικά έγγραφα που φέρουν την υπογραφή του Πελάτη, στα οποία έχουν κατα-χωρισθεί προσωπικά δεδομένα, δύνανται, μετά την πάροδο πενταετίας, κατ' επιλογήν της Επιχείρησης, να τηρούνται πλέον σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

7. Τα δικαιώματα του Πελάτη για την προστασία των δεδομένων του:

Ο Πελάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Έχει το δικαίωμα προσβάσεως. Δηλ. να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρα-κτήρα που τον αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Επιχείρηση, όπως και την προέλευ-σή τους.

β) Έχει το δικαίωμα διορθώσεως. Δηλ. να ζητήσει τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυ-τών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως, που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση αυτού.

γ) Έχει το δικαίωμα περιορισμού. Δηλ. να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του.

δ) Έχει το δικαίωμα εναντιώσεως. Δηλ. να αρνηθεί ή/και να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του που τηρεί η Επιχείρηση.

ε) Έχει το δικαίωμα στη λήθη. Δηλ. να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία της Επιχείρησης.

στ) Έχει το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Δηλ. να ζητήσει από την Εται-ρεία να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχει παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των υπό γ, δ και ε αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δε-δομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και λειτουργία της σύμ-βασης, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από τον Πελάτη ή εάν αποκτήθηκαν από οποια-δήποτε δημόσια πηγή/αρχή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους του Πελάτη καταγ-γελία της αντίστοιχης σύμβασης ή συμβάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους τους ή τη μη δυνατότητα εξετάσεως αιτήματος του υποκειμένου.

Περαιτέρω, η Επιχείρηση έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων του Πελάτη εάν η επεξερ-γασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπο-στήριξη νομίμου συμφέροντός της, νομίμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της σύμφωνα με τα υπό (1) και (3) ανωτέρω αναφερόμενα.

Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Επιχείρησης, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομέ-νων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώ-πων έναντι της επεξεργασίας που τον αφορούν, εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο.

8. Πώς μπορεί ο Πελάτης να ασκήσει τα δικαιώματά του υπό -7- ανωτέρω:

Για την άσκηση των ανωτέρω υπό -7- δικαιωμάτων, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται:

επιπλέον ο Πελάτης μπορεί να εκτυπώσει μέσω της ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης www.all4hobby.gr το έντυπο Ασκήσεως Δικαιωμάτων και να το αποστείλει συμπληρωμένο, μέσω φυσικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση: Λεωφόρος Στρατού 2Α , 56 535 Πολίχνη - Θεσσαλονίκη - Ελλάδα.

Η Επιχείρηση δεσμεύεται ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στον Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του αιτήματός του, που όμως μπορεί να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση της Επιχείρησης, λαμβάνοντας υπ' όψη την πολυπλοκότητα του αιτή-ματος και τον αριθμό των αιτημάτων. Η Επιχείρηση δεσμεύεται ότι θα ενημερώνει τον Πελάτη σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της παράτασης.

Εάν η Επιχείρηση δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του Πελάτη, τον ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτή-ματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας και ασκήσεως δικαστικής προσφυγής. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν.

Σε περίπτωση που τα αιτήματα του Πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Επιχείρηση δύναται να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αι-τήματα, ενημερώνοντας σχετικά τον Πελάτη.

9. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα του Πελάτη:

Η Επιχείρηση εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών για τη διασφά-λιση του απορρήτου, την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων των Πελατών και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγο-ρευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση του Πελάτη γίνεται κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού και αντικαθιστά οποιαδήποτε προ-γενέστερη ενημέρωση έχει γίνει στο πλαίσιο του ν. 2472/1997 και τυχόν αναφέρεται σε συμβατικά ή άλλα έγγραφα της Επιχείρησης.

 

[ΙΙ]. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

(α) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

www.all4hobby.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: +30 2311 823843

 

(β) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

www.all4hobby.gr…………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: +30 2311 823843

Δωρεάν μεταφορικά για αγορες 200 ευρώ και άνω (εκτός όπλων και φυσιγγίων)

Ολοκληρώστε τις αγορές σας με ασφάλεια 

ESPA ELIANIKO
X